Privatlivspolitik – Kiss Real Estate ApS

Sådan behandler – og bruger – vi dine data:

Beskyttelse:

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med dit samarbejde med os.

Den nugældende persondataforordning kræver høje etiske standarder og faste strenge interne procedurer. Vi har derfor gennemgået hele virksomhedens interne behandling af persondatabehandling og fastsat de nødvendige procedurer som sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis.

Nedenfor kan du læse vilkårene for vores privatlivspolitik, behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med samarbejde med os.

Hvad er persondata/personoplysninger?

Persondata er mange ting, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr.nr., billed-ID osv.

Blot du kontakter os, giver du os dine persondata i form af f.eks. navn, telefonnummer eller e-mailadresse.

Persondata er alle former for information, hvor data alene – eller flere data tilsammen – kan bruges til at identificere en person.

På denne baggrund er det derfor nødvendigt at lave en privatlivspolitik med integrerede sikkerhedsforanstaltninger, så dine data bliver sikkert opbevaret.

Persondata indsamles på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

 • Hvis du er kunde hos os.
 • Hvis du er leverandør til os.
 • Hvis du kontakter os via vores hjemmeside.
 • Hvis du skriver dig op til et kommende projekt.
 • Hvis du er er vores samarbejdspartner.
 • Hvis du søger job hos os.
 • Hvis du er en del af vores netværk.
 • Hvis du begærer indsigt.
 • Hvis du søger om lejemål.
 • Hvis vi af andre bliver bedt om at kontakte dig.

Hvilke persondata indsamler vi og hvad er formålet?

Som led i dit eventuelle kundeforhold til os behandler vi disse oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Det er som udgangspunkt de samme oplysninger, vi behandler, hvis du er eller bliver kunde hos os.

Lovgrundlaget for at må modtage oplysningerne er nødvendigheden af at have de nævnte oplysninger, dvs. for at vi kan opfylde aftalen om kontakten og udarbejde evt. kontrakt med dig.

Skal vi indgå kontrakt med dig, kan vi – hvis loven kræver det – derudover også bede om at få oplyst dit cpr.nr., samt aflevere dokumentation for hvidvask. Det skal vi bruge, hvis vi skal lave en kontrakt, hvor disse oplysninger og denne dokumentation er krævet ved lov, eller ved andre handlinger, hvor oplysningerne kræves.

Får vi ikke de krævede oplysninger vil det være ensbetydende med, at vi f.eks. ikke har mulighed for at sælge et hus eller leje en bolig ud til dig.

Hvis du skriver dig op til et kommende projekt på vores hjemmeside

Hvis du beder om at blive skrevet op via vores hjemmeside beder vi dig om at oplyse navn, adresse, telefonnummer og email adresse for at kunne sende dig projektmateriale, når projektet kommer til salg, orientere dig om kommende lignende projekter o.s.v.

Det er lovligt at modtage oplysningerne for at vi kan opfylde aftalen om at sende projektmaterialet til dig.

Hvis du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Er du eller din virksomhed en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner, indsamler vi informationer som navn, email, telefonnummer m.v. for at kunne opbygge samarbejde og relationer mellem dig, vores virksomhed og andre relevante aktører i vores netværk.
Lovgrundlaget for at anvende dine personoplysninger er “legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne overstiger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det.

Det er vores vurdering, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner og herved lader os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Ønsker du ikke vi gør det, behøver du ikke give os dem. Konsekvensen er dog de, at vi i så fald ikke har mulighed for at opbygge relationer til dig/din virksomhed og bringe værdi hertil.

Når du søger job

Du afgiver persondata i forbindelse med jobansøgning. Oplysningerne bruges til en vurdering af dig som kandidat til en stilling hos os. Vi indsamler ikke oplysninger om dig fra andre, før vi har fået dit samtykke til at gøre det.

Når du begærer indsigt

Begærer du indsigt, foretager vi en vurdering af den fornødne identifikation af dig og vores kendskab til dig, før vi udleverer persondata til dig. Det sikrer, at vi ikke uberettiget udleverer persondata om dig, som en falsk person har anmodet os om at udlevere.

Det betyder, at vi anmoder dig om et personligt møde, eller om fremsendelse af billeddokumentation i form af pas eller kørekort.

I dette tilfælde modtager vi persondata, for at kunne udlevere persondata, men vi kan oftest ikke gøre det på anden måde og samtidig leve op til kravene.

Lovgrundlaget for at modtage oplysningerne er primært nødvendigheden, dvs. for at vi kan opfylde dit ønske om indsigt (aftalen om indsigt), er vi nødt til at have de nævnte oplysninger.

Derudover er lovgrundlaget legitime interesser. Dvs. at vores interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Dette er for at sikre dine interesser som privatperson og gælder også den anden vej, så vi ikke ved en fejl udleverer dine personoplysninger til andre.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du kan være nødt til at dokumentere din identitet over for os og derved lade os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Ønsker du ikke at overgive de efterspurgte identitetsoplysninger vil konsekvensen være, at vi afviser dit ønske om indsigt.

Vi videregiver dine oplysninger

Vi benytter eksterne virksomheder (databehandlere), som via vores system har adgang til persondata. Dette med henblik på at opfylde formålene, som er nævnt ovenfor.

Det er bl.a. til sagsbehandling, men også til brug for markedsføring i form af udsendelse af nyhedsmails.

Virksomhederne håndterer persondata efter vores instruks og kun til de formål, vi har nævnt ovenfor.

Hvis du er kunde hos os eller muligvis bliver det

Vores byggesager inkl. tegninger, korrespondance, kontrakter mv gemmer vi i 20 år.

Det gør vi i tilfælde af problemer med huse, lejligheder m.v., hvor materialet ofte er afgørende for at kunne komme med en løsning, samt for at kunne dokumentere forholdene omkring opførelsen af husene i tilfælde af en tvist.

Cpr.nr. som vi bruger i forbindelse kontrakter o.lign. slettes senest 5 år efter kunde-/samarbejdsforholdets ophør.

Har du boet til leje i et af vores huse/lejligheder, gemmer vi dine oplysninger indtil starten af det 6. kalenderår efter afslutningen af lejeforholdet. Det gør vi af hensyn til dokumentationspligt over for offentlige myndigheder.

Hvis du skriver dig op til et projekt på vores hjemmeside

Hvis du har skrevet dig op til et kommende projekt gemmer vi dine oplysninger med henblik på at kunne kontakte dig når projektet kommer til salg. Vi gemmer i disse tilfælde dine kontaktoplysninger i 5 år fra vi sidst havde kontakt med dig.

Hvis du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Oplysningerne gemmes og håndteres som hvis du er kunde hos os. Dette for at sikre vores rettigheder i tilfælde af, at der opstår tvist om den ydelse, vi har købt af dig eller vi får brug for at videreføre et krav som led i vores samhandelsforhold.

Hvis du søger job hos os

Dine oplysninger gemmes i op til 6 måneder efter den dato stillingen er besat pr. Dette for det tilfælde, at stillingen i den periode bliver ledig igen, og vi derfor har brug for at gennemgå de indkomne ansøgninger endnu engang. Hvis du ikke ønsker, at vi gemmer dine oplysninger så længe, skal du blot bede os om at slette dem.

Uopfordrede ansøgninger slettes som udgangspunkt, hvis der ikke er udsigt til jobåbninger i den nærmeste fremtid.

Er der udsigt til jobåbninger, gemmes dine oplysninger i 6 måneder fra den dag vi modtager dem.

Hvis du begærer indsigt (det har du ret til)

Efter en forseelse har Datatilsynet mulighed for at udstede bøder i op til 2 år efter forseelsen. På denne baggrund opbevarer vi dine persondata i op til 2 år efter, at du har begæret indsigt. Dette for at vi kan dokumentere, at du er den person, du udgiver dig for at være, og ikke er en falsk person, der prøver at få personoplysninger udleveret om andre. På denne måde kan vi over for Datatilsynet dokumentere, at vi har overholdt reglerne.

Sikkerhedsforanstaltninger

Udover at være et byggefirma i rivende udvikling inden for vores område, er det vores største ønske at behandle persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Det betyder, at vi har brugt mange ressourcer på at opstille kriterier for at passe godt på dine persondata, så disse ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.

De præcise sikkerhedsforanstaltninger afhænger af oplysningernes karakter, og vi har konkret vurderet det nødvendige.

Sikkerhedsforanstaltning i organisationen

Vi har opsat interne regler om informationssikkerhed som indeholder retningslinjer og procedurer. bl.a., at persondata kun må tilgås af den medarbejder, der har brug for det. Medarbejdere, der håndterer persondata, har underskrevet en tavshedserklæring. Vi drøfter løbende den korrekte håndtering af persondata med medarbejderne og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

I forhold til IT-sikkerhed:

 • Antivirus på alle de IT-systemer.
 • Adgangskode på computere og telefoner samt jævnlig fornyelse.
 • Løbende backup af IT-systemer begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt.

Risiko for udlevering af oplysninger

Desværre kan ingen personer eller virksomheder garantere, at der ikke sker utilsigtede hændelser. Heller ikke os.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive overgivet, vil vi give besked til de berørte personer uden unødig forsinkelse, hvis overgivelsen indebærer en høj risiko for de berørte personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har rettigheder

Du har også rettigheder, nemlig:

Ret til at få forkerte persondata rettet.
Ret til at få indsigt i persondata og få udleveret kopi.
Ret til at få slettet persondata.
Ret til at kræve begrænsning af behandling.
Ret til at gøre indsigelse imod behandling.
Ret til at tilbagekalde samtykke.
Ret til at kræve oplysninger om overførsel til lande og organisationer uden for EU.
Ret til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler persondata.
Ret til at undgå profilering.
Ret til at klage over vores behandling af persondata.

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktoplysningerne på hjemmesiden https://kissrealestate.dk.

Ret til at få forkerte persondata rettet

Alle personer, som vi har persondata på, kan få rettet de persondata, som vi er i besiddelse af om den pågældende.
Retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet persondata

Alle personer, som vi har persondata på, kan kræve at få slettet de oplysninger, som vi har registreret om den pågældende, medmindre vi har et lovligt grundlag for at behandle oplysningerne.

Vi sørger løbende for at slette oplysninger, som vi ikke længere har brug for.

Ret til at kræve begrænsning af behandling

Alle personer, som vi har persondata på, kan bede os om at begrænse behandlingen af disse.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Alle personer, som vi har persondata på, kan gøre indsigelse imod behandlingen af den pågældendes persondata.

Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender oplysningerne med henblik på markedsføring.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Alle personer, som vi har persondata på baggrund af et samtykke, kan tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), vi har modtaget.

Ret til at kræve oplysninger om overførsel til lande og organisationer uden for EU

Alle personer, som vi har persondata på, kan få oplyst, om vi sender persondata til lande uden for EU.
Som udgangspunkt sender vi IKKE persondata uden for EU.

Ret til at undgå profilering

Alle personer, som vi har persondata på, har ret til at undgå, at vi laver profilering. Som udgangspunkt laver vi IKKE profilering i vores virksomhed.

Klage

Vi forsøger bedst muligt at sikre, at alle persondata behandles betryggende og at alle registrerede personers rettigheder beskyttes optimalt. Vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata for at sikre dette.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. mail, hvorefter vi gennemgår sagen således, at vi kan gennemgå sagen for evt. misforståelser mv.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Telefon: 33 19 32 00 – www.datatilsvnet.dk.

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores virksomhed eller vores koncern.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores privatlivspolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Cookies

Information om brug af cookies på denne hjemmeside.

Opdatering af denne privatlivspolitik

Vores virksomhed forbedres over tid, hvilket også er ensbetydende med, at denne privatlivspolitik også ændres over tid.

Dette er version 1.01, dateret 28.11.2018.

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed er dataansvarlig og sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Kiss Real Estate ApS
Rådhustorvet 4C
4760 Vordingborg. Danmark
CVR: 29391386